Име на учен Фамилия на учен

Вид на публикация Година на издаване

Оригинално заглавие

Автори

Издателски данни (избор от един от двата списъка)

Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

Списък на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Инф. бази данни, в които е реферирана/индексирана публикацията

Указания за използване

 1. Въведете име и фамилия на учен
 2. Изберете вид на публикацията
 3. Изберете година на издаване
 4. Въведете оригинално заглавие
 5. Въведете авторите на публикацията
 6. Ако публикацията е от НРС или от списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, то изберете изданието в единия от двата списъка.
 7. Натиснете "Добави към списъка"
 8. В долната част на екрана се визуализира това, което сте въвели до момента и се отваря поле (пълни издателски данни – ISSN или ISBN, брой, страници), в което да допълните с Вашите конкретни издателски данни – брой, страница, том и т.н.
 9. Ако публикацията не е от НРС или от списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, преминете към т.7
 10. Когато посочвате учебник, учебно помагало или книга, задължително трябва да посочите ISBN, за да бъде проверен.
 11. Ако изданието е реферирано в информационни бази данни (SCOPUS, WEB of SCIENCE e.t.c) , въведете в кои бази данни е реферирано /ако имате тази информация/. Не е задължително.
 12. Всяка следваща публикация се добавя с бутон "ДОБАВИ КЪМ СПИСЪКА“
 13. Можете да премахнете въведена публикация с бутон "-", в края на всеки ред.
 14. Когато сте проверили данните на въведените от Вас публикации, генерирайте файл с натискане на бутона "ГЕНЕРИРАЙ ФАЙЛ", изчакайте генерирането на файла и го запишете на удобно за Вас място.
 15. Изпратете генерирания файл на отговорника за Вашия факултет